Santhi Sundaram – Sundara Kanda Parayana for Universal Welfare by HH Sri Chinna Jeeyar Swamiji

  Santhi Sundaram – chanting of Sundarakanda for loka kalyanam will be performed by HH Sri Chinna Jeeyar Swamiji for 200+ days this year. For more details, see  santhisundaram flier.