Gopalopayanam Awarded to Smn. K.V. Raghavacharya Swami

“Sri U.Ve. Sriman T.K. Gopalacharya Swami Award”(Gopa:lopa:yanam) presented to Sri U.Ve. Smn. K.V. Raghavacharya Swami on 17th Jan 2015 @ Sri Venkateswara Swami Temple, Banapuram, Janagaon, Warangal Dist. by HH Chinna Jeeyar Swamiji. HH Ahobila Ramanuja Jeeyar Swamiji, HH Devanatha

Comments Off on Gopalopayanam Awarded to Smn. K.V. Raghavacharya Swami