Sandhya Vandanam Learning Via Video

Full Sandhya Vandanam

How we do Sandhya Vandanam

1st Step  – A:chamanam

2nd Step– Pra:na:ya:mam

3rd  Step– Sankalpam

4th Step – Ma:rjanam

5th Step – Jala Pra:sana

6th Step – A:chamanam

7th Step –  Ma:rjanam

8th Step  – Arghya Prada:nam

9th Step – De:va Tarpanam

10th Step  – Pra:na:ya:mam

11th Step –Ga:yathri:  A:va:hana

12th Step – Upastha:nam

13th step – Abhiva:dam