Jai Srimannaryana..!

DivyaSaketam extends warm invitation to participate in SRAVANA masam celebrations. Participate in Sri Lakshmi Abhishekam, Sri Yagam and Vishesha Puspha Archana on every friday @ Divyasaketham, JIVA Campus, Shamshabad.

Date Time Programme
05-08-2016 9 AM Andal Tirunakshatram
07-08-2016 9 AM Badari Perumal Tirunakshatram, Naga Garuda Panchami – Vainateya Isthi (Naga Dosha Nivarana, SanthanaPrapthi)
09-08-2016 9 AM Sudarshana Perumal Tirunakshatram, Maha Sudarshana Yagam
17-08-2016 9 AM Sri Varaha Jayanthi, Hayagriva Jayanthi
17-08-2016 to 21-08-2016 9 AM Sri Sri Sri Tridandi Srimannarayana Ramanuja Pedda Jeeyar Swamiji Tirunakshtram Mahostavams
26-08-2016 6 PM Sri Krishnastami Celebrations
05-09-2016 10 AM Sri Vignanivarana Chaturthi
Online Payment

Puja Sponsorship Details

Sri Lakshmi Yagam on every Friday  -1116/-
Abhishekam on every Friday – 516/-

Online Payment