PRATAH SMARANI:YAM – Chanting (Sanskrit)

Sri Chinnajeeyar Swamiji Sanskrit | MP3 Audio | ~ 45 mins |

PS 1 – GuruparamparaPS 2 – Haryashtakam
PS 3 – Krishna:shtakamPS 4 – Pancha:yudha Sthothram
PS 5 – Slo:ka Dvayam (Gajendra Mo:ksham)PS 6 – Slo:ka Thrayam
PS 7 – Parathva:di PanchakamPS 8 – Parama:rtha Slo:ka Dvayam (Archira:di)
PS 9 – Sarana:gathiPS 10 – Charama Slo:kams & Thaniya Slo:kams
PS 11 – Hayagri:va Stho:thram

 

NITHYA:NUSANDHA:NAM – Chanting (Tamil)

Sri Chinnajeeyar Swamiji
Tamil | MP3 Audio | ~ 42 mins |
Thiruppalla:ndu of Periya:lwa:rThirupalliyelucchi of Tondarappodi A:lwa:rThiruppa:vai of A:nda:l (Go:da Devi)

 

SRI VISHNU SAHASRANAMAM – Chanting (Sanskrit)

Sri Chinnajeeyar Swamiji
Sanskrit | MP3 Audio | ~ 1 hr |
VSN – Telugu IntroVSN – English IntroVSN Stho:thram Chanting

 

SRIMAD BHAGAWAD GITHA – Chanting (Sanskrit)

Sri Chinnajeeyar Swamiji Sanskrit | MP3 Audio | ~ 4 hrs |

BG Chanting – Purva SlokasBG Chanting – 1BG Chanting – 2
BG Chanting – 3BG Chanting – 4BG Chanting – 5
BG Chanting – 6BG Chanting – 7BG Chanting – 8
BG Chanting – 9BG Chanting – 10BG Chanting – 11
BG Chanting – 12BG Chanting – 13BG Chanting – 14
BG Chanting – 15BG Chanting – 16BG Chanting – 17
BG Chanting – 18BG Chanting – Uttara Slokas

 

A:DITHYA HRUDAYAM – Chanting (Sanskrit)

Sri Chinnajeeyar Swamiji
Sanskrit | MP3 Audio | ~ 15 mins |
Aditya Hrudayam – Full

 

PRAJNA SLO:KA:S – For Daily Chanting (Sanskrit)

Sri Chinnajeeyar Swamiji Sanskrit | MP3 Audio | ~ 18 mins |

Prajna Slokas for Daily Chanting