Guru Purnima, Chathurmasya Deeksha 2012 July 3 at Divya Saketham

2012 July 3: Divya Saketham, Sri Ramanagar, AP, India

HH Sri Chinna Jeeyar Swamiji took Chathurmasya Deeksha and Guru Purnima was grandly celebrated here at Divya Saketham.

Photos Here