Jai Srimannarayana…!

HH Sri Chinnajeeyar Swamiji’s Dhanurmasam 16th day Thiruppavai pravachanam on 03-01-2016 @ Divyasaketham, JIVA Campus, Shamshabad.

Day 1 Live

Day 2 Live

Day 3 Live

Day 4 Live

Day 5 Live

Day 6 Live

Day 7 Live

Day 8 Live

Day 9 Live

Day 10 Live

Day 11 Live

Day 12 Live

Day 13 Live

Day 15 Live

Day 16 Live

Day 17 Live

Day 18 Live

Day 19 Live

Day 20 Live

Day 21 Live

Day 22 Live

Day 23 Live

Day 24 Live

Day 25 Live

Daily Programs @ Dhanurmasa Mahothsavam 2015 :
5:30pm – Sri Vishnu Sahasranama chanting
6:00pm – HH Swamiji Thiruppavai speech

For more details :
Visit @ www.chinnajeeyar.org
Live – https://www.youtube.com/jetworld

DAY 1: PHOTOS

DAY 2: PHOTOS

DAY 3: PHOTOS

DAY 4: PHOTOS

DAY 5: PHOTOS

DAY 6: PHOTOS

DAY 7: PHOTOS

DAY 8: PHOTOS

DAY 9: PHOTOS

DAY 10: PHOTOS

DAY 11: PHOTOS

DAY 12: PHOTOS

DAY 16: PHOTOS

DAY 17: PHOTOS

DAY 18: PHOTOS

DAY 19: PHOTOS

DAY 24: PHOTOS

For more details :

Like – https://www.facebook.com/jeeyarswamy

Live- https://www.youtube.com/jetworld