Sep 14 2009 – Sri Rama Pattabhishekam performed at Divya Sa:ke:tham, Sri Ramanagar. 

Photos Here


Total Post Reads :


avatar