7th Nov 2016
JIVA CAMPUS

ART OF LIVING ” foundation VYAVASTHAPAK  HH Sri Ravi Shankar Guruji  paid a visit to JIVA ASHRAMAM(Divya Saketam) on the occasion of HH Sri Chinnajeeyar Swamiji’s SHASHTI SPOORTHY celebrations

Click Here For More Photos