Aug 25 2009 – Sri Sitha Rama Kalya:nam was performed at Divya Sa:ketham, Sri Ramanagaram.

Photos Here