Sep 6 2009 – Sri Sudarsana Homam was performed at Divya Sa:ke:tham in Sri Ramanagar for world peace.

Photos Here


Total Post Reads :


avatar