I:SA:VA:SYA UPANISHATH – Discourses (Telugu)

Sri Chinnajeeyar Swamiji Telugu | MP3 Audio | ~ 7 hrs 15 mins |

Isavasya Upanishath – 1Isavasya Upanishath – 2Isavasya Upanishath – 3
Isavasya Upanishath – 4Isavasya Upanishath – 5Isavasya Upanishath – 6
Isavasya Upanishath – 7Isavasya Upanishath – 8

 

MA:NDU:KYA UPANISHATH – Discourses (English)

Sri Chinnajeeyar Swamiji
English | MP3 Audio | ~ 10 hrs 45 mins |
Mandukya Upanishath Eng – 1Mandukya Upanishath Eng – 2Mandukya Upanishath Eng – 3
Mandukya Upanishath Eng – 4Mandukya Upanishath Eng – 5Mandukya Upanishath Eng – 6
Mandukya Upanishath Eng – 7Mandukya Upanishath Eng – 8Mandukya Upanishath Eng – 9
Mandukya Upanishath Eng – 10Mandukya Upanishath Eng – 11Mandukya Upanishath Eng – 12
Mandukya Upanishath Eng – 13Mandukya Upanishath Eng – 14Mandukya Upanishath Eng – 15

 

ABOUT VEDAS – Discourses (Telugu)

Sri Chinnajeeyar Swamiji Telugu | MP3 Audio | ~ 45 mins |

About Vedas – 1

 

SRI RAMAYANA – SET 1 – Discourses (Telugu)

Sri Chinnajeeyar Swamiji Telugu | MP3 Audio | ~ 96 hrs |

Set 1 Ramayana – 1Set 1 Ramayana – 2Set 1 Ramayana – 3
Set 1 Ramayana – 4Set 1 Ramayana – 5Set 1 Ramayana – 6
Set 1 Ramayana – 7Set 1 Ramayana – 8Set 1 Ramayana – 9
Set 1 Ramayana – 10Set 1 Ramayana – 11Set 1 Ramayana – 12
Set 1 Ramayana – 13Set 1 Ramayana – 14Set 1 Ramayana – 15
Set 1 Ramayana – 16Set 1 Ramayana – 17Set 1 Ramayana – 18
Set 1 Ramayana – 19Set 1 Ramayana – 20Set 1 Ramayana – 21
Set 1 Ramayana – 22Set 1 Ramayana – 23Set 1 Ramayana – 24
Set 1 Ramayana – 25Set 1 Ramayana – 26Set 1 Ramayana – 27
Set 1 Ramayana – 28Set 1 Ramayana – 29Set 1 Ramayana – 30
Set 1 Ramayana – 31Set 1 Ramayana – 32Set 1 Ramayana – 33
Set 1 Ramayana – 34Set 1 Ramayana – 35Set 1 Ramayana – 36
Set 1 Ramayana – 37Set 1 Ramayana – 38Set 1 Ramayana – 39
Set 1 Ramayana – 40Set 1 Ramayana – 41Set 1 Ramayana – 42
Set 1 Ramayana – 43Set 1 Ramayana – 44Set 1 Ramayana – 45
Set 1 Ramayana – 46Set 1 Ramayana – 47Set 1 Ramayana – 48
Set 1 Ramayana – 49Set 1 Ramayana – 50Set 1 Ramayana – 51
Set 1 Ramayana – 52Set 1 Ramayana – 53Set 1 Ramayana – 54
Set 1 Ramayana – 55Set 1 Ramayana – 56Set 1 Ramayana – 57
Set 1 Ramayana – 58Set 1 Ramayana – 59Set 1 Ramayana – 60
Set 1 Ramayana – 61Set 1 Ramayana – 62Set 1 Ramayana – 63
Set 1 Ramayana – 64Set 1 Ramayana – 65Set 1 Ramayana – 66
Set 1 Ramayana – 67Set 1 Ramayana – 68Set 1 Ramayana – 69
Set 1 Ramayana – 70Set 1 Ramayana – 71Set 1 Ramayana – 72
Set 1 Ramayana – 73Set 1 Ramayana – 74Set 1 Ramayana – 75
Set 1 Ramayana – 76Set 1 Ramayana – 77Set 1 Ramayana – 78
Set 1 Ramayana – 79Set 1 Ramayana – 80Set 1 Ramayana – 81
Set 1 Ramayana – 82Set 1 Ramayana – 83Set 1 Ramayana – 84
Set 1 Ramayana – 85Set 1 Ramayana – 86Set 1 Ramayana – 87
Set 1 Ramayana – 88Set 1 Ramayana – 89Set 1 Ramayana – 90
Set 1 Ramayana – 91Set 1 Ramayana – 92Set 1 Ramayana – 93
Set 1 Ramayana – 94Set 1 Ramayana – 95Set 1 Ramayana – 96

 

SRI RAMAYANA – SET 2 – Krishna Vasantho:thsavam – Discourses (Telugu)

Sri Chinnajeeyar Swamiji
Telugu | MP3 Audio | ~ 14 hrs |
Set 2 Ramayana – 1Set 2 Ramayana – 2Set 2 Ramayana – 3
Set 2 Ramayana – 4Set 2 Ramayana – 5Set 2 Ramayana – 6
Set 2 Ramayana – 7Set 2 Ramayana – 8Set 2 Ramayana – 9
Set 2 Ramayana – 10Set 2 Ramayana – 11Set 2 Ramayana – 12
Set 2 Ramayana – 13Set 2 Ramayana – 14Set 2 Ramayana – 15

 

 

SRIMAD BHAGAVATHAM – SET 1 – Discourses (Telugu)

Sri Chinnajeeyar Swamiji Telugu | MP3 Audio | ~ 10 hrs |

Srimad Bhagavatam Tel – 1Srimad Bhagavatam Tel – 2Srimad Bhagavatam Tel – 3
Srimad Bhagavatam Tel – 4Srimad Bhagavatam Tel – 5Srimad Bhagavatam Tel – 6
Srimad Bhagavatam Tel – 7Srimad Bhagavatam Tel – 8Srimad Bhagavatam Tel – 9
Srimad Bhagavatam Tel – 10

 

SRIMAD BHAGAVATHAM – Discourses (English)

Sri Chinnajeeyar Swamiji English | MP3 Audio | ~ 4 hrs |

Srimad Bhagavatam Eng – 1Srimad Bhagavatam Eng – 2Srimad Bhagavatam Eng – 3
Srimad Bhagavatam Eng – 4

 

TIRUMALA – KNOW THE FACTS

SAHASRA TULASI SRINIVASAM – Pravachans – (Telugu)
Sri Chinnajeeyar Swamiji & Sri Ahobila Jeeyar Swamiji
Telugu | MP3 Audio | ~ 23 hrs | Year 2011 |
Zaheerabad – 1Zaheerabad – 2Zaheerabad – 3
Kakinada – 1Kakinada – 2Kakinada – 3
Kakinada – 4Kakinada – 5Kakinada – 6
Tuni – 1Tuni – 2
Visakhapatnam – 1Visakhapatnam – 2Visakhapatnam – 3
Visakhapatnam – 4
Suryapeta – 1Suryapeta – 2
Warangal – 1Warangal – 2