Upcoming Events at Divya Saketham

 

23-10-2014         Wednesday             Diwali

24-10-2014         Friday                    Sri Sri Sri Chinna Jeeyar Swami vari Thirunakshathram

28-10-2014         Tuesday                Manavala Mahamunula Thirunakshathram

29-10-2014         Wednesday           Sanaimodaliyar Thirunakshatram

31-10-2014         Friday                     Poyighai Alwar Thirunakshathram

01-11-2014         Saturday                Pudattha Alwar and Thirumalai Andan Thirunakshathram

02-11-2014         Sunday                   Peyalwar Thirunakshathram

03-11-2014          Monday                Sarvesham Ekadasi

06-11-2014         Thursday                Karthika Purnima and Chathurmasya Deeksha Viramana