Jeeyar Award Presentation - 2012 Nov - HH Sri Chinna Jeeyar Swamiji Thirunakshatram & Deepavali

Photos Here

HH Sri Chinna Jeeyar Swamiji Thirunakshatram & Deepavali Celebrations in Nizamabad - 2012 Nov 13 to 17

Program Details: Photos Here

2012 Nov 13th: At Sraddhanandganj
7:30 am: Teertha Goshti
Later Thirunakshatram Celebrations, Jeeyar Award Presentation to Maha:maho:pa:dhya:ya Sa:stranidhi Sa:straratna:kara Panditharatna Bramhasri Sriman Vishwanatha Gopalakrishna Sastri of Rajamahendri (Rajahmundry)
5:30 pm: Sri Vishnu Sahasranama Parayana, Pravachans
Night: Deepavali Celebrations

2012 Nov 14th: At Subhash Nagar
Morning: After Teertha Go:shti: Sri Rama Temple Prathishttha – Ankura:ro:panam, Agni Prathishttha, Ho:mams, Nithya Pu:rna:huthi
Afternoon 2:00 pm: Sahasra Kalasa So:bha Ya:thra from Subhash Nagar Sri Rama Temple to Sraddhanandganj Venue
Evening:  Chathustha:na:rchana, Homams, Adhiva:sam, Pu:rna:huthi

2012 Nov 15: At Sraddhanandganj
Morning: After Teertha Go:shti: Sama:srayanams (Narayana Maha Manthra Initiations)

2012 Nov 16: At Subhash Nagar
Morning: After Teertha Go:shti: Sri Rama Temple Maha Kumbha Pro:kshana, A:ra:dhana, Sa:tthumura, Teertha Prasa:da Go:shti
Evening: Collective Sri Lakshmi Narayana Pu:ja

2012 Nov 17: At Sraddhanandganj
Morning: Sahara Kalasa:bhishe:kam to Sri Sita Rama Chandra Perumal of HH Sri Chinna Jeeyar Swamiji

Program Contacts: VT Nizamabad:
98480 71967
92480 71967
98480 10048
98852 35893

For Full Program Details in Telugu – Click Here