On 2nd Jan 2016, Vavilalapally, Karimnagar

Nagarasankeerthana for Sri Venkateshwara Saranagathi diksha was performed by Karimnagar VT – 02 in vavilalapally.

Nagara Sankeerthana